تراب حق شناس

مطالب مرتبط

در محاصره

  شما که ایستاده‌اید بر درگاهها، داخل شوید، و با ما، قهوه عربی بنوشید [شاید