حکومت نظامی

مطالب مرتبط

حکومت نظامی

بگذار سربازان بچه ها را – تیرباران کنند که هر فرمانِ “آتش” اعتراف به –