خائن به وطن

مطالب مرتبط

ناظم حکمت

خائن به وطن

اگر وطن، از گرسنگی تلف شدن در طول جاده هاست، اگر وطن،مثل سگ از سرما