خسرو بوکانی

مطالب مرتبط

جنبش نان و "موچه"

جنبش نان و “موچه”

ده روز از شروع دورجدید جنبش مطالباتی مردم کردستان عراق میگذرد. این دورازمبارزات که از