روزا لوکسانبورگ

مطالب مرتبط

منشاء‌ روز اول ماه

ايده ی فرخنده بکار بردن يک جشن تعطيل پرولتاری بعنوان وسيله ای برای اکتساب هشت