سابیر هاکا

مطالب مرتبط

کارگری

کارگری شغل شرافتمندانەای است انسان نان بازوهایش را میخورد هرچند خیلی وقت ها گرسنە ماندەام