شعر

مطالب مرتبط

اشتباه از ما بود

اشتباه از ما بود اشتباه از ما بود که خوابِ سرچشمه را در خیالِ پیاله

ماریا

ماریا! ماریا! ماریا! راهم بده ماریا! تاب کوچه را ندارم راهم نمی‌دهی؟ می‌خواهی گونه هایم،