صمد بهرنگی

مطالب مرتبط

پوست نارنج

آري گناه من بود. گناه من بود كه مجبور شدم روز جمعه در شهر بمانم.

ماهی سیاه کوچولو

صمد بهرنگی شب چله بود. ته دریا ماهی پیر دوازده هزار تا از بچه ها