عزیز نسین

مطالب مرتبط

ما الاغ ها

آه ، ما ! ما الاغها !… ما جماعت الاغها هم سابق بر این درست

ديوانه‌ای بر بام

همه‌ي اهل محل به جنب و جوش افتادند. – «… يه ديوونه رفته رو بوم!»