لنین

مطالب مرتبط

الفبای مارکسيسم

در تمام کشورهای سرمايه داری هرمی از ثروت و قدرت اجتماعی وجود دارد. در ایالات

دربارۀ مارکس

کسی، که برای نخستین بار به سوسیالیسم، و بدینوسیله به همۀ جنبش کارگری روزگار ما

سوسياليسم و مذهب

  جامعه‌ى امروزى كلا بر مبناى استثمار توده‌هاى وسيع طبقه‌ى كارگر توسط يك اقليت ناچيز

وظیفه فوری ما

وظیفه فوری ما[١] و. ای. لنین جنبش کارگری روسیه در حال حاضر در یک دوران

22 اپریل روز تولد لنین

لنین گرداگرد جهان می پوید مرزها قادر به ممنوع کردن او نیستند سربازخانه ها و

اول ماه مه

  رفقای کارگر! اول ماه مه در راه است، روزی که کارگران تمامی سرزمین ها،