لورکا

مطالب مرتبط

ترانه‌ی شرقی

در انار ِ عطرآگین آسمانی متبلور هست. هر دانه ستاره‌یی است هر پرده غروبی. آسمانی