لویی آراگون

مطالب مرتبط

دیوارکوب سرخ

شما نه خواستار شهرت بودید نه خواستار اشک نه خواستار مرثیه نه خواستار نیایش مردگان