مار در محراب

مطالب مرتبط

مار در محراب

مار در محراب

خوشا در چنگ شب مردن ولی از مرگ شب گفتن چه اندوه آوری ای تن