مانیفست

مطالب مرتبط

مانیفست حزب کمونیست

تاریخ جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه طبقاتی است. آزاد و برده، نجیب زاده و عامی، ارباب