مونیکا ارتل

مطالب مرتبط

مونیکا ارتل

مونیکا ارتل

به تاریخ اول اپریل ۱۹۷۱، زنی که خود را جهانگرد آسترالیایی معرفی میکرد،  روبرتو کواینتانییا،