ناظم حکمت

مطالب مرتبط

ناظم حکمت

خائن به وطن

اگر وطن، از گرسنگی تلف شدن در طول جاده هاست، اگر وطن،مثل سگ از سرما

بیداری

چشم می گشایی کجایی؟ در خانه. هنوز خو نگرفته ای به چشم گشودن در خانه

قصه تلخ آزادی

قصه تلخ آزادی

قدرت چشم هایت را هدر می دهی توان بی نظیر دست هایت را و خمیری