ولادمیر لنین

مطالب مرتبط

گفتگو با لنین

در گرداب رویدادها در منگنه ی انبوه کارهای روزانه روز آهسته ناپدید می شود و

وظیفه فوری ما

وظیفه فوری ما[١] و. ای. لنین جنبش کارگری روسیه در حال حاضر در یک دوران

اول ماه مه

  رفقای کارگر! اول ماه مه در راه است، روزی که کارگران تمامی سرزمین ها،