چگوارا

مطالب مرتبط

مونیکا ارتل

مونیکا ارتل

به تاریخ اول اپریل ۱۹۷۱، زنی که خود را جهانگرد آسترالیایی معرفی میکرد،  روبرتو کواینتانییا،

فرمانده چگوارا

اما، من به جائی بر نمی گردم من امروز به این باور به این یقین